• RK Nika - realitní kancelář Semily
  • RK Nika - realitní kancelář Semily
  • RK Nika - realitní kancelář Semily
  • RK Nika - realitní kancelář Semily
  • RK Nika - realitní kancelář Semily
  • RK Nika - realitní kancelář Semily
  • RK Nika - realitní kancelář Semily
RK Nika - realitní kancelář Semily1 RK Nika - realitní kancelář Semily2 RK Nika - realitní kancelář Semily3 RK Nika - realitní kancelář Semily4 RK Nika - realitní kancelář Semily5 RK Nika - realitní kancelář Semily6 RK Nika - realitní kancelář Semily7

Informace zákazníkům

Naše služby:
Pro prodávající:
• zprostředkování prodeje nemovitostí (rodinných domů, pozemků, rekreačních objektů a bytů)
• zprostředkování prodeje komerčních objektů a prostor k podnikání
• zprostředkování převodu družstevních podílů a povinností k družstevním bytům
• zprostředkování pronájmu komerčních objektů, kancelářských prostor a bytů
• zajištění komplexního právního servisu
   (sepis smluv o budoucích smlouvách, kupní, darovací,nájemní smlouvy, návrhy na vklad do katastru …atd.)
• zajištění vyhláškových a tržních znaleckých posudků
• zajištění vyhotovení geometrických plánů, dělení pozemků
• koupě, prodej a pronájem nemovitostí na vlastní účet
 
Naše výhody
Pro prodávající:
• vitrínky s nabídkou nemovitostí a bytů situovaných na frekventovaných místech v Semilech
• naši nabídku inzerujeme na různých inzertních portálech (S reality, I dnes ......)  a přímo na stránkách www.rknika.cz
• vaši nemovitost prezentujeme na našich internetových stránkách www.rknika.cz  formou aktůálních nabídek nemovitostí
• po dohodě s majitelem viditelně označíme Vaši nemovitost plachtou či informační tabulí "na prodej" nebo "k pronájmu"
• poradenský servis, prohlídky, inzerce, prezentace ve vitrínkách a na internetu je pro naše klienty zdarma
• v provizi jsou zahrnuty veškeré poplatky spojené s právními službami (sepis smlouvy o budoucí smlouvě, kupní smlouva, návrh na vklad)
• při zprostředkování prodeje zaručujeme serióznost a diskrétnost
 
Pro kupující:
• bezplatné prohlídky nemovitostí
• bezplatné vedení zájemců v databázi
• v případě koupě jsou v prodejní/kupní ceně zahrnuty veškeré poplatky související s nabytím nemovitostí
 
Potřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu družstevního podílu a povinností k dr. bytu
a) nemovitosti
• nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku …. atd.)
• aktuální výpis z katastru nemovitostí (zajistí naše realitní kancelář)
• snímek katastrální mapy
• znalecký posudek (zajistí naše realitní kancelář) 
• projektová dokumentace a další dokumenty
b) u družstevních bytů

• nájemní smlouvu
• výpis z nájmu

 
Daňové povinnosti týkající se nemovitostí

Daň z nabytí nemovitosti 4%

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Od ledna 2014 vstoupilo v platnost zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, které nově pojmenovává a řeší daň z převodu nemovitostí.

Poplatník daně

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nově od 1.11.2016
  • nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Předmět daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je
  • pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
  • právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
  • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše.

Základ daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání.
Více o základu daně nalezente v § 10 - 25 zákona.

Sazba a výpočet daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %. Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

Daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Další případy jsou uvedeny v zákoně. 
Daň z nemovitosti

1. Nemovitostmi se rozumějí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Daňovou povinnost má podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon") každá fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti nacházející se na území České republiky bez ohledu na její bydliště a sídlo. Poplatníkem daně je též právnická osoba, která má právo hospodaření nebo trvalého užívání k pozemkům ve vlastnictví státu a ke stavbě. U pronajatých nemovitostí spravovaných Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv nebo převedených na Fond národního majetku je poplatníkem daně nájemce. Nájemce je též poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími. Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. Nájemce pozemku, není-li sám poplatníkem, za daň ručí. Má-li k nemovitosti vlastnické právo nebo právo hospodaření více subjektů, nebo je-li k nemovitosti zřízeno právo trvalého užívání více subjektům, jsou tyto povinny platit daň společně a nerozdílně. Bude podáno jedno daňové přiznání jedním ze subjektů za celou nemovitost. Neučiní-li tak, ke splnění daňové povinnosti může být finančním úřadem vyzván kterýkoliv z nich. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovitosti, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí jiného společného zástupce. Přestane-li být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně z nemovitosti proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitostem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitostí, nebo tyto nemovitosti zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. 1. Následujícího zdaňovacího období.

2. Daň z nemovitostí je poplatník povinen v daňovém přiznání si sám vypočítat, uplatnit případě osvobození, odpočty a vyčíslit jejich výši a výši daně uvedenou v daňovém přiznání zaplatit. Nebude k tomu vyzýván finančním úřadem. Pro vyplnění údajů v daňovém přiznání poplatník použije všech dostupných dokumentů, které obsahují údaje o jeho dani podléhajících nemovitostech (např. výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, doklady o dědictví a darování, kupní smlouvy, údaje z účetní evidence).

3. Nacházejí-li se nemovitosti poplatníka dani podléhající v územních obvodech několika finančních úřadů, podá takový počet daňových přiznání, který odpovídá počtu příslušných finančních úřadů, a to jedno daňové přiznání za všechny nemovitosti v územním obvodu finančního úřadu. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích obdobích. Dojde-li však ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně včetně změny v osobě poplatníka (tj. zejména změně výměry nebo ceny nemovitosti nebo uplynutí lhůty osvobození, změně druhu pozemku, změně v užívání stavby nebo nástavby dalších nadzemních podlaží), je poplatník povinen daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat: v těchto případech lze daň přiznat rovnocenně buď podáním daňového přiznání nebo podáním dílčího daňového přiznání. Dojde-li pouze ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím nebo ke změně koeficientu stanoveného obcí, poplatník není povinen podat správci daně daňové přiznání, dílčí daňové přiznání, ani mu sdělit tyto změny. Bylo-li daňové přiznání podáno v předchozích zdaňovacích obdobích a do 31.ledna běžného zdaňovacího nebylo podáno daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, vyměří se daň k 31. Lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daňové povinnosti případně upravené změnou průměrné ceny nebo koeficientu. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. Změnu ostatních údajů je poplatník povinen oznámit finančnímu úřadu do 30-ti dnů ode dne, kdy nastaly (tj. především změnu některých údajů o poplatníkovi, zastupování, parcelních čísel, názvu a kódu KÚ, změnu právního vztahu k nemovitostem atd…).

4. Před uplynutím lhůty k podání přiznání může poplatník podat ještě opravné přiznání, které se použije pro vyměřovací řízení a k přiznání předchozímu se nepřihlíží. Zjistí-li poplatník, že jeho daňová povinnost má být vyšší než jeho poslední známá daňová povinnost podle stavu k 1. Lednu zdaňovacího období, tj. vyšší, než jak daň naposled stanovil pravomocně správce daně, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Dodatečné přiznání na nižší daňovou povinnost, než je poslední známá. Lze podat pouze za podmínek daných zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečná a opravná daňová přiznání se podávají na tiskopisech, které musí být v záhlaví označeny jako dodatečné nebo opravné. Nebylo-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno včas, může správce daně vyměřenou daň zvýšit.

5. Daň z nemovitostí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období
b) u ostatních poplatníků daně ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května, do 30.června, do 30.září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 1000,- Kč je pro všechny poplatníky splatná najednou, a to nejpozději do 31. Května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitosti nacházejících se v územním obvodu jednoho správce méně než 30,- Kč daň se neplatí, avšak povinnost podat přiznání k dani trvá.

6, Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti. Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.

 
Upozornění:
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2001 jsou předmětem daně ze staveb rovněž byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí nebo nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, přičemž stavby, v nichž se tyto byty nebo samostatné nebytové prostory nacházejí, nejsou předmětem daně. Daňové přiznání se v Těchto případech doplní "Vložkou do přiznání k dani z nemovitostí", při jejímž vyplnění se postupuje podle tiskopisu "Pokyny k vyplnění vložky do přiznání k daní z nemovitosti".

Aktuality

Lokalita

Kontakty

Kontakt:
RK NIKA s.r.o.
REALITNÍ KANCELÁŘ

• Marek Vrtilka 


Sokolská 418
513 01 Semily
Česká republika

Tel.: +420 481 320 590
Tel./Fax: +420 481 623 417
Mobil: +420 777 944 355


E-mail:
vrtilka@rknika.cz
rknika@rknika.cz

IČ: 27478751
DIČ: CZ
27478751

Nabídku našich nemovitostí inzerujeme také na www.reality.idnes.cz

^